Giới Thiệu Chủ Đề Chúa Nhật II Thường Niên - Năm B

  • 12 January 2018 |
  • Written by  Bản Tin Hiệp Nhất
  • font size
  • Print
  • Email

Thiên Chúa có thể mặc khải trực tiếp cho một người hay qua trung gian của người khác. Để nhận ra ý định của Thiên Chúa, nhiều khi con người cần cả ba: Thiên Chúa, người trung gian, và chính đương sự. Các bài đọc hôm nay cho chúng ta thấy những trường hợp con người có thể nhận ra ý định của Thiên Chúa.

Trong bài đọc 1, Thiên Chúa gọi con trẻ Sa-mu-en 3 lần giữa đêm tối trong đền thờ, và Samuen đã nhận ra tiếng của Thiên Chúa qua sự giúp đỡ của thầy cả Ê-li. Trong bài đọc 2, qua sự dạy dỗ của thánh Phao-lô, chúng ta nhận ra phẩm giá của thân xác và phải biết quí trọng nó, vì thân xác chúng ta là một phần chi thể của Đức Ki-tô, và là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Trong Tin Mừng, Gio-an Tẩy Giả chỉ đường cho hai môn đệ thân tín của mình theo Chúa Giê-su. An-rê, sau khi đã gặp được Chúa, dẫn em mình là Phê-rô đến gặp Chúa Giê-su.

- Chúng ta cần lắng nghe và nhìn xem để nhận ra thánh ý của Thiên Chúa.

- Chúng ta cần cả ba: tiếng Thiên Chúa gọi, người trung gian, và chính bản thân để nhận ra thánh ý của Thiên Chúa. Nếu chúng ta không cố gắng, chúng ta sẽ không bao giờ nhận ra thánh ý của Thiên Chúa.

- Một khi đã nhận ra thánh ý của Thiên Chúa, chúng ta có bổn phận phải thi hành những gì Thiên Chúa dạy.

- Ngoài ra, chúng ta còn phải hướng dẫn và đưa mọi người đến với Thiên Chúa.

Lm. Antôn Đinh Minh Tiên, O.P.

 

Rate this item
(0 votes)
back to top