Mùa Chay Thánh

Chúa đã vào sa mạcHai ngàn năm trước đây.Chịu bao nhiêu thử tháchTrong suốt bốn mươi ngày. Bị Sa Tan cám dỗ,Chịu đói khát liên miên.Chúa không thua quỷ dữ,Luôn đứng vững trung kiên. Chúa không nghe ma quỷKhông chào thua hạ mình.Dậy ta có chí khí,Biết xa lánh tội…