Nội Quy

Chương I: Danh Xưng, Mục Đích, và Trụ Sở

 • Điều I: Danh Xưng

Nay thành lập một tổ chức thân hữu, vô vụ lợi lấy tên là: HỘI CAO NIÊN GIÁO XỨ CÁC THÁNH TỬ ÐẠO VIỆT NAM

 • Điều II: Mục Đích

A. Hội hoạt động nhằm mục đích tương thân và tương trợ giữa những người cao niên trong giáo xứ. Giúp nhau học hỏi Thánh Kinh, cầu nguyện, sống đạo và giữ đạo.

B. Hoạt động của hội hoàn toàn nhắm vào mục đích xã hội, tôn giáo, công ích, giúp đỡ lẫn nhau, và vô vụ lợi.

 • Điều III: Trụ Sở

Trụ sở của hội đặt tại địa điểm: 

Giáo Xứ Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam:

915 S. Wakefield Street, Arlington, VA 22182

Chương II: Hội Viên

 • Điều I: Điều Kiện Trở Thành Hội Viên

Hội Cao Niên Giáo Xứ Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam quy tụ hội viên gồm những thành phần cao niên trong giáo xứ. Muốn trở thành hội viên phải hội đủ điều kiện sau đây:

 • A. Tuổi từ 60 trở lên và làm đơn xin gia nhập hội
 • B. Phải đóng đủ niên liễm (US$12.00 một năm); niên liễm phải đóng liên tục.
 • C. Đã đọc và chấp thuận nội qui và điều lệ của hội.
 • D. Tham dự các buổi họp hàng tuần ngày chủ nhật

 

 • Điều II: Quyền Lợi

A. Hội viên sẽ được sự giúp đở của hội trong những trường hợp khó khăn tức thời tùy theo khả năng sẳn có của hội.
B. Hội viên và cha mẹ hội viên khi qua đời sẽ được hội lo cho thánh lễ an táng, phúng điếu và cầu nguyện.
C. Mọi hội viên đều bình đẳng trong việc bầu cử, ứng cử, và tái ứng cử.

 • Điều III: Hội chấp nhận và hoan nghênh mọi sự đóng góp về tài chánh cũng như vật lực mộtcách tự nguyện của các hội viên và cuả các cơ quan thiện nguyện khác.
 • Điều IV: Không hội viên nào phải chịu trách nhiệm riêng về trái khoảng hay nợ nần của hội.
 • Điều V: Chấm Dứt Tư Cách Của Hội Viên

A. Tự ý rút lui hay qua đời.

B. Không đóng tiền niên liễm

C. Bị khai trừ theo quyết định của BCH (Ban Chấp Hành) trong trường hợp hội viên không tuân theo nội qui và có hành động phương hại đến mục đích của hội.

Chương III: Ban Chấp Hành

 • Điều I: Thành Phần Ban Chấp Hành
  A. Hội Trưởng
  · Chịu trách nhiệm điều khiển, và kiểm soát tất cả công việc của hội.
  · Triệu tập và chủ tọa các phiên họp thường lệ hay bất thường.
  . Mời các cộng sự viên vào ban chấp hành.
  · Duyệt các văn thư và quyết định liên quan đến hoạt động của hội.
  · Thay mặt hội nhận đóng góp tặng phẩm.
  . Duyệt xét moị khoản tiền chi tiêu trong hội và chấp thuận để thủ quỹ xuất qũy.
  B. Phó Hội trưởng
  · Phụ tá Hội Trưởng trong việc điều hành hội.
  · Thay mặt Hội Trưởng và lãnh trách nhiệm Hội Trưởng trong trường hợp Hội Trưởng vắng mặt vì bất cứ lý do gì cho tới khi hết nhiệm kỳ hoặc đến khi bầu Hội Trưởng mới.
  C. Thư Ký
  · Lưu giữ hồ sơ và ghi nhận các tiến hành của Ban Chấp Hành và toàn thể hội viên
  · Thi hành công tác do hội trưởng giao phó.
  · Thủ giữ con dấu và hồ sơ các cuộc họp.
  · Giữ danh sách địa chỉ hội viên và gửi các thông báo đến cho hội viên.
  D. Thủ Quỹ
  · Quản thủ tài sản, thu nhập, chi xuất theo ý của BCH.
  · Mọi sự chi tiêu trên US$20.00 phải có sự đồng ý của Hội Trưởng
  . Xuất qũy cho mọi khoản chi tiêu khi có chữ ký cuả hội trưởng.
  · Chỉ được biên giữ US$50.00 hiện kim. Số còn lại phải ký thác vào ngân hàng kịp thời.
  D. Uỷ Viên Tài Chánh
  · Thâu niên liễm và ký biên nhận.
  . Thâu tiền ăn, tiền xe và ký biên nhận.
  . Giữ sổ sách kế toán chi thu
  · Báo cáo tài chánh theo định kỳ hoặc bất cứ khi nào được hỏi đến bởi bất cứ thành viên nào trong BCH
  . Chuyển giao số tiền thu được hàng tháng cho Thủ Qũy để ký thác vào ngân hàng.
  E. Uỷ Viên Xã Hội
  · Lo mọi việc ma chay hiếu hỉ trong hội. Thông báo hội viên để thăm viếng, và giúp đỡ.
  . Thông báo các cha để xức dầu, kiệu mình thánh, giải tội, và hội viên để cầu nguyện.
  F. Ủy Viên Ẩm Thực và Ban Ẩm Thực
  . Lo sắp xếp lịch trình nấu ăn trong hội mỗi chủ nhật.
  . Mua thức ăn và dụng cụ nhà bếp cho hội.
  . Phụ trách cà phê nước trà trong buổi hội.
  G. Uỷ Viên Khánh Tiết và Ban Khánh Tiết
  . Bầy bàn ghế cho mỗi buổi họp hay tiệc liên hoan.
  . Dọn dẹp và làm sạch sẽ.
  . Quản thủ các tủ và kho chứa các tài sản và hiện vật của hội.
  H. Ủy Viên Phụng Vụ và Ban Phụng Vụ
  . Bầy bàn thờ , tượng ảnh, hoa, nến cho các buổi cầu nguyện.
  . Lo tài liệu cầu nguyện cho hội viên.
  . Lo các bài thánh ca cho các thánh lễ an táng, bổn mạng.
  . Lo sắp xếp việc dâng của lễ và xin tiền trong thánh lễ 12 giờ trưa chủ nhật.
 • Điều II: Số Uỷ Viên có thể thay đổi chiếu theo nhu cầu hoạt động tùy theo đề nghị của BCH.
 • Điều III: Mọi Uỷ Viên có thể có một hoặc hai phụ tá.
 • Điều IV: Các hội viên sẽ không nhận thù lao về bất cứ chức vụ nào của mình trong BCH của hội.

Chương IV: Bầu Cử - Nhiệm Kỳ

 • Điều I: Tất cả hội viên đều bình đẳng trong việc bỏ phiếu, ứng cử, và bầu cử chức vụ Hội Trưởng và Phó Hội Trưởng
 • Điều II: Bầu cử theo thể chế dân chủ, trực tiếp, đơn danh, công khai hoặc kín, và kết quả tương đối. Người có số phiếu cao nhất đắc cử chức vụ Hội Trưởng, Người có số phiếu cao thứ hai đắc cử chức vụ Phó Hội Trưởng.
 • Điều III: Nếu có hai người đồng số phiếu, người lớn tuổi hơn được xem là đắc cử, chức vụ Hội Trưởng. Người kia sẽ là Phó Hội Trưởng.
 • Điều IV: Sau khi đắc cử, Hội Trưởng mời một số hội viên để thành lập Ban Chấp Hành như được quy định trong Ðiều I.
 • Điều V: Nhiệm kỳ của Hội Trưởng là hai năm. Nhiệm kỳ của các thành viên trong Ban Chấp Hành cũng theo nhiệm kỳ của vị Hội Trưởng.
 • Điều VI: BCH cũ có nhiệm vụ bàn giao cho BCH mới trong vòng một tháng sau ngày bầu cử.

Chương V: Tu Chỉnh Nội Quy, Giải Tán Hội

 • Điều I: Mọi Chương, Điều của Bản Nội Quy có thể được tu chỉnh theo đề nghị của hội viên
 • Điều II: Chương, Điều tu chỉnh sẽ được đưa ra Đại Hội biểu quyết trên hai phần ba (2/3) tổng số hội viên có mặt.
 • Điều III: Đại Hội tu chỉnh Nội Quy sẽ được triệu tập do BCH.
 • Điều IV: Hội có thể được giải tán chiếu theo quyết định của cha xứ hoặc ba phần tư (3/4) số hội viên có mặt của Đại Hội yêu cầu.
 • Điều V: Tài sản của Hội sẽ được Đại Hội quyết định theo tỷ số hai phần ba (2/3) của tổng số hội viên.
 • Điều VI: Nội quy này thay thế nội quy ngày 13, tháng 10, năm 2000.

Làm tại Arlington, Virginia ngày 7, tháng 1, 2005
Duyệt xét và thông qua bởi cha tuyên uý và Ðại Hội ngày 10/1/2005.

Hội Trưởng Ký tên.
Bùi Như Mai

Cha Tuyên Uý Ký tên
Nguyễn Ðức Vượng

Chương I: Danh Xưng, Mục Đích, và Trụ Sở