Tĩnh Tâm Mùa Chay 2016

  • 22 June 2016 |
  • Published in Video
  • Written by

Chủ đề:

"Phúc cho những ai thương xót người vì họ sẽ được xót thương"

(MT 5:7)

Cha giảng thuyết: LM. Ansgar Phạm Tĩnh, Tu Đoàn Giáo Sĩ Nhà Chúa, New Orleans, LA

Ngày 1

Ngày 2

Ngày 3

Cha Cố Phêrô Hoàng Văn Thiên

  • 22 June 2016 |
  • Published in Video
  • Written by

Nhớ Đến Cha Cố Hoàng Văn Thiên

Lễ Phát Tang Cha Cố Hoàng Văn Thiên

Thánh Lễ Tiễn Biệt Cha Cố Phêrô Hoàng Văn Thiên

Thuyết Trình và Tọa Đàm

Phần 1

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam và sự hình thành đức tin của người Việt

Phần 2

Hướng Phát Triển Thế Hệ Trẻ Tại Hoa Kỳ