CÔNG BỐ QUI CHẾ MỚI BỘ THÔNG TIN CỦA TÒA THÁNH

VATICAN. Hôm 22-9-2016, Đức Thánh Cha đã cho công bố Quy chế Bộ Truyền Thông (Segreteria per le comunicazioni) của Tòa Thánh. Bộ này được Đức Thánh Cha thành lập ngày 27-6-2015 qua tự sắc “Bối cảnh truyền thông hiện nay” (L'attuale contesto comunicativo), bao gồm 9 cơ quan của…
Đọc thêm...