Lưu Ý

Các ca đoàn phụ trách Thánh Lễ vọng Chúa Nhật, ngày 11 tháng 8 và Chúa Nhật, ngày 12 tháng 8, tại Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam cũng như tại Giáo Họ Đức Mẹ La Vang, xin hát thêm một bài về Thánh Đa Minh sau bài…
Đọc thêm...