RIP - Maria Nguyễn Thị Thuần

RIP - Maria Nguyễn Thị Thuần
RIP - Maria Nguyễn Thị Thuần

Giáo Xứ vừa nhận được tin Bà Cố Maria Nguyễn Thị Thuần, nhạc mẫu của ÔB. Vũ Xuân Đức/Chân vừa được Chúa gọi về Nhà Cha vào lúc 21 giờ 20’ tối Chúa Nhật ngày 21 tháng 8, 2016, tại Giáo Xứ Du Sinh, Đà Lạt, Việt Nam. Giáo xứ thành kính phân ưu cùng Ông Bà Đức-Chân cùng toàn thể tang quyến. Xin cho linh hồn Bà Cố Maria mau chóng về hưởng Nhan Thánh Chúa. Nghi lễ phát tang sẽ được cử hành vào Thánh Lễ 7 tối thứ ba, 23 tháng 8, 2016 tại Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Arlington, Virginia. Xin cộng đoàn hiệp thông cùng với tang quyến cầu nguyện cho phần rỗi của Bà Cố Maria.

Văn phòng Giáo xứ

Cha Xứ Phạm Hương, OP.

back to top