Lịch Phụng Vụ Công Giáo - Ngày 27 Tháng 11 - Ngày 03 Tháng 12, 2017

Thứ Hai, 27.11 Trong Tuần XXXIV Thường Niên. Thứ Ba, 28.11 Trong Tuần XXXIV Thường Niên.Thứ Tư, 29.11 Trong Tuần XXXIV Thường Niên.Thứ Năm, 30.11 Thánh An-rê, tông đồ. Lễ kính. Thứ Sáu, 01.12 Thứ Sáu đầu tháng. Ngày đền tạ Trái Tim Chúa Giê-su.Thứ Bảy, 02.12 Thứ Bảy đầu…
Xem thêm...

Mùa Vọng

Ý nghĩa nền tảng của Mùa Vọng mang 2 ý chiều kích. Chiều kích thứ nhất là việc Chúa đến với chúng ta lần thứ nhất, nhập thể làm người ở giữa chúng ta và mỗi khi Mùa Vọng về là thời gian giúp chúng ta hồi tâm sám hối,…
Xem thêm...

Lịch Phụng Vụ Công Giáo Ngày 13-19 Tháng 11, 2017

Thứ Hai, 13.11 Thánh Frances Xavier Cabrini, trinh nữ. Lễ nhớ. Thứ Ba, 14.11 Trong Tuần XXXII Thường Niên.Thứ Tư, 15.11 Thánh Albertô Cả, Giám mục, tiến sĩ Hội Thánh.Thứ Năm, 16.11 Thánh nữ Magarita nước Scotland. Thánh Gertrude, trinh nữ. Thứ Sáu, 17.11 Thánh nữ Êlisabet nước Hunggari. Lễ…
Xem thêm...

Lịch Phụng Vụ Công Giáo Ngày 9 - 15 Tháng 10, 201

Thứ Hai, 09.10 Thánh Đi-ô-ni-xi-ô (Dionysius), giám mục và các bạn tử đạo. Thánh Gio-an Lê-ô-nac-đi, linh mục. Thánh Lui Bêtran, O.P., linh mục. Lễ nhớ. Thứ Ba, 10.10 Trong Tuần XXVII Thường Niên.Thứ Tư, 11.10 Thánh Gioan XXIII, giáo hoàng. Thánh Phê-rô Lê Tuỳ, linh mục (U1833), tử đạo…
Xem thêm...

Lịch Phụng Vụ Công Giáo Ngày 2-8 Tháng 10, 2017

Thứ Hai, 02.10 Các thiên thần hộ thủ. Lễ nhớ. Thứ Ba, 03.10 Trong Tuần XXVI Thường Niên.Thứ Tư, 04.10 Thánh Phan-xi-cô thành At-si-si, tu sĩ. Lễ kính.Thứ Năm, 05.10 Thứ năm đầu tháng. Chân phước Phanxicô Xaviê Seelos, linh mục; Chân phước Raymonđô Capua, linh mục dòng Đa Minh.Thứ…
Xem thêm...