Giới Thiệu Chủ Đề Chúa Nhật Kính Mình Và Máu Chúa Kitô. Lễ Trọng

  • 01 June 2018 |
  • Written by  Bản Tin Hiệp Nhất
  • font size
  • Print
  • Email

Ngày Lễ Mình và Máu Thánh Chúa hôm nay, chúng ta dành để tưởng niệm Đức Kitô, không những đã hy sinh thân mình và đổ máu cứu con người khỏi chết, cho con người được sống đời đời, mà còn muốn ở với con người mọi ngày cho đến tận thế, qua việc thiết lập Bí Tích Thánh Thể.

Ngài có thể làm những chuyện này vì Ngài có uy quyền và Ngài yêu thương con người. Các bài đọc hôm nay tường thuật tình yêu Thiên Chúa qua các việc Ngài làm để cứu chuộc con người. Trong bài đọc 1, vì con người không ngừng xúc phạm đến Thiên Chúa, nên để được tha tội, con người cần dâng các súc vật. Máu của các súc vật đổ ra để cho con người khỏi chết và được sống. Trong bài đọc 2, tác giả thư Do-thái so sánh lễ vượt qua và giao ước Si-nai được thực hiện qua ông Mô-sê, với lễ vượt qua và giao ước mới, được thực hiện qua Đức Ki-tô. Ngài là Bánh Không Men và Chiên Vượt Qua của giao ước mới, sẵn sàng hy sinh để chết thay cho con người, và làm cho họ được sống muôn đời. Trong Tin Mừng, Chúa Giê-su sai các môn đệ vào thành Giê-ru-sa-lem để chuẩn bị Lễ Vượt Qua. Đang khi dùng bữa, Ngài đã thiết lập Bí Tích Thánh Thể, để hiến Mình và Máu cho con người được sống cả đời này và đời sau. Ngài cũng truyền cho các môn đệ phải làm những điều đó thường xuyên để tưởng nhớ đến Ngài.

Bí Tích Thánh Thể là bí tích tình yêu. Vì yêu nên Đức Ki-tô đã lập ra để ở lại với con người mỗi ngày cho đến tận thế. Bí Tích Thánh Thể là bí tích đem lại sự sống. Chúng ta không chỉ sống cách thể lý; nhưng phải sống đời sống thiêng liêng. Bí Tích Thánh Thể là bí tích hiệp nhất. Bí tích này liên kết con người với Thiên Chúa và với nhau. Để có thể chung sống hài hòa, chúng ta cần năng lãnh nhận Bí Tích Thánh Thể.

Lm. Antôn Đinh Minh Tiên, O.P.

 

Rate this item
(0 votes)
back to top