×

Warning

This article or modules on this page were created by a demo user account which is no longer in existence.
Please edit the article and assign a new user

Chúa Giêsu mời gọi chúng ta: Cần hoán cải!

Đức Thánh Cha nhắc các tín hữu là Chúa Giêsu đang chờ đợi chúng ta thay đổi đời sống, để được hạnh phúc hơn Có biết bao nhiêu lần chúng ta tự nhủ phải thay đổi nhưng rồi vẫn tiếp tục như cũ? Chúa Giêsu đang mời gọi chúng ta…

Muối của Đất và Ánh Sáng của Thế Gian

Làm sao để trở nên "Muối của Đất" và "Ánh Sáng của Thế Gian" Tại nhà nguyện Thánh Mác Ta, Đức Thánh Cha Phanxicô nói: bình điện giữ cho ‘Ánh Sáng’ của chúng ta không tắt là Cầu Nguyện Vatican ngày 7/6/2016 Các Kitô hữu phải là muối đất và…

Thứ Bảy, Tuần Thứ 6 Phục Sinh, Năm C

  • Written by
SỐNG LỜI CHÚA TIN MỪNG : Ga 16,23b-28 Chúa Cha yêu mến anh em, vì anh em đã yêu mến Thầy và tin vào Thầy. Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an. Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Thật, Thầy bảo thật anh em…

Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên, Năm C

  • Written by
SỐNG LỜI CHÚA TIN MỪNG : Ga 24,46-53 Đang khi chúc lành, thì Người rời khỏi các ông và được đem lên trời. Kết thúc Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca. Khi ấy, Đức Giê-su hiện ra với các môn đệ và nói : “Có lời Kinh Thánh chép…