Chương Trình Mục Vụ

Thánh Lễ (Schedule of Masses)

Thứ Hai - Thứ Sáu (Monday - Friday): 8:00 Sáng và 7:00 Tối
Thứ Bảy (Saturday): 8:00 Sáng
Thứ Bảy - Lễ vọng Chúa Nhật (Saturday Vigil Mass): 6:00 Chiều
Chúa Nhật (Sunday): 7:00 Sáng, 9:30 Sáng, 12:00 Trưa, và 7:00 Tối

Chầu Thánh Thể (Holy hours and Benediction)

Thứ Sáu đầu tháng (First Friday): 8:00 - 10:30 Tối
Thứ Bảy đầu tháng (First Saturday): 2:00 - 3:00 Chiều
Thứ Năm (Thursday): 8:45 Sáng và 6:45 Chiều
Thứ Bảy (Saturday): 5:00 - 5:30 Chiều

Giải Tội (Sacrament of Reconciliation)

30 phút sau lễ và khi có hẹn.
(30 minutes after each mass, and appointment)
Thứ Bảy (Saturday): 5:00 - 5:30 Chiều

 


Sức Dầu Bệnh Nhân (Sacrament of the Anointing of the Sick)

Thông thường, xin liên lạc Văn Phòng Giáo Xứ để lấy hẹn. Nguy tử, xin gọi số 703-982-7534.
(General, please call Parish Office to make an appointment. Emergency, please call 703-982-7534).


Kinh Mân Côi, Kinh (Sáng, Chiều, và Tối), Giờ Kính Đức Mẹ La Vang & Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (Prayer and Rosary)

Thứ Hai - Thứ Sáu (Monday - Friday): 7:35 Sáng và 8:35 Sáng
Thứ Hai - Thứ Năm (Monday - Thursday): 6:15 Chiều và 7:35 Tối

Viếng Đàng Thánh Giá 
(The way of the Cross)

Thứ Sáu (Friday): 6:30 Chiều

 

Giờ Kinh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 
(Prayer of Mother of Perpetual Help)

Thứ Bảy (Saturday): 4:00 - 5:00 Chiều

 


Hôn Phối (Sacrament of Matrimony)

[Theo luật của giáo phận Arlington, xin liên lạc với Cha Xứ ít nhất sáu (6) tháng trước.
(By diocesan directive, please contact the Pastor at least six (6) months prior to marriage.) 


Rửa Tội (Sacrament of Baptism)

Chúa Nhật tuần 1 và tuần 3 (sau lễ 12 giờ trưa). Xin liên lạc với Văn Phòng Giáo Xứ trước ba (3) tuần.
(First Sunday and third Sunday (after 12PM mass). Please contact the Parish Office before three (3) weeks.) 


Tìm Hiểu Đạo Chúa (To become a Catholic)

Khóa học bắt đầu từ tháng 10. Xin liên lạc Văn Phòng Giáo Xứ và văn phòng giáo lý.
(The Rite of Christian Initiation for Adults (RCIA) class starts in September each year. Please contact the Parish Office and Office of Religious Education.