Mùa Thường Niên (sau lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống)

  • 20 May 2018 |
  • Written by  Bản Tin Hiệp Nhất
  • font size
  • Print
  • Email

“Các tuần lễ trong mùa Thường niên, tuy không có cử hành một khía cạnh nào đặc biệt về mầu nhiệm Chúa Ki-tô, nhưng lại tôn kính chính mầu nhiệm Chúa Ki-tô trong toàn bộ; nhất là trong các ngày Chúa nhật” (AC 43).

Chúa Nhật: Bài Đọc Năm B
Ngày trong tuần: Bài Đọc Năm II (Năm chẵn)

 

back to top