CHƯƠNG TRÌNH GIÁO LÝ 2022-2023 

    Hướng Dẫn Ghi Danh / Registration Instructions 2022-2023

    Đơn Xin Nhập Học Giáo Lý / Việt Ngữ - Registration for CCD 2022-2023

    Đơn Xin Nhập Học Giáo Lý / Việt Ngữ Cho Học Sinh Mới - Registration for CCD 2022-2023 for New Student

    Arlington Diocese's Covid-19 Waiver for Faith Formation Participants

    Bản Nội Quy Học Sinh - Student Rules and Regulations

 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO LÝ 2021-2022 

    Lịch/Calendar Giáo Lý năm học 2021-2022 

 


Liên Lạc - Contacts

Trung Tâm Giáo Dục (Giáo Lý & Việt Ngữ)

            Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

            Phone:  (703) 982-7515

 

-