×

Warning

This article or modules on this page were created by a demo user account which is no longer in existence.
Please edit the article and assign a new user

Thánh Lễ Bàn Giao Cha Tân Chánh Xứ Giuse Trần Trung Liêm, O.P.

  • 14 November 2016 |
  • Published in Video

THÁNH LỄ BÀN GIAO CHA TÂN CHÁNH XỨ GIUSE TRẦN TRUNG LIÊM, O.P.

Thánh Lễ và Nghi Thức Bàn Giao tại Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam vào lúc 11 giờ trưa  Chúa Nhật, ngày 16, tháng 10, 2016. Nghi Thức Bàn Giao được tiến hành sau Lời Nguyện Hiệp Lễ, bao gồm các việc sau đây:

  1. Đọc Bổ Nhiệm Thư của Đức Giám Mục Giáo Phận Arlington.
  2. Cha Chánh Xứ mãn nhiệm ngỏ lời với cộng đoàn, các ban ngành, đoàn thể.
  3. Chiếu theo chính sách quản trị mục vụ của Giáo Phận Arlington, cha chánh xứ mãn nhiệm thông báo chấm dứt nhiệm kỳ của Hội Đồng Mục Vụ, Hội Đồng Tài Chánh, các ban, ngành được bầu hay được bổ nhiệm bởi cha chánh xứ mãn nhiệm.
  4. Mời gọi cộng đoàn tiếp tục phục vụ giáo xứ và cộng tác với Cha Tân Chánh Xứ.
  5. Trao toàn bộ chìa khóa nhà thờ và nhà xứ, các sổ bí tích, sổ ngân hàng, v.v.
  6. Cha Tân Chánh Xứ ngỏ lời với cộng đoàn và lưu nhiệm các hội đồng, ban ngành trong thời hạn được ấn định.

Kính mời quý vị đón xem video đã được thâu lại trong Thánh Lễ Bàn Giao dưới đây.

Đọc thêm...

Thánh Lễ Nhậm Chức Cha Tân Chánh Xứ Giuse Trần Trung Liêm, O.P.

  • 14 November 2016 |
  • Published in Video

THÁNH LỄ NHẬM CHỨC CHA TÂN CHÁNH XỨ GIUSE TRẦN TRUNG LIÊM, O.P.

Chúa Nhật ngày 6 tháng 11 vào lúc 11 giờ sáng, Đức Cha Paul S. Loverde, Giám Mục Giáo Phận Arlington Virginia đến Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam chủ tọa Thánh Lễ Tạ Ơn và Nghi Lễ Nhậm Chức của Cha Tân Chánh Xứ Giuse Trần Trung Liêm, O.P. Trong Thánh Lễ, có sự hiện diện của Cha Bề Trên Phụ Tỉnh Đaminh hải ngoại Thánh Vinh-Sơn Liêm Phêrô Phạm Hương, O.P., quý Cha, quý Thầy, quý Sơ, quý cụ, quý ông bà, anh chị em, các ca đoàn, các ban ngành đoàn thể và quý khách.

Kính mời quý vị đón xem video đã được thâu lại trong Thánh Lễ Nhậm Chức dưới đây.

Đọc thêm...
Subscribe to this RSS feed