×

Warning

This article or modules on this page were created by a demo user account which is no longer in existence.
Please edit the article and assign a new user

Các Thánh Lễ Mừng 35th Anniversary

 • Thánh lễ khai mạc: 8 a.m. ngày 6 tháng 9 năm 2014
 • Ý nguyện: Cầu xin ơn bình an và hiệp nhất
 • Chủ tế: Cha Phêrô Hoàng Văn Thiên, O.P.
 • Giảng lễ: Cha Giuse Trần Trung Liêm, O.P.

 • Thánh lễ chiều thứ Bảy 5 p.m. ngày 6 tháng 9 năm 2014
 • Ý nguyện: Cầu xin ơn phục vụ trong yêu thương và khiêm hạ
 • Chủ tế: Cha Antôn Đinh Minh Tiên, O.P.

 • Thánh lễ Chúa Nhật 8 a.m. ngày 7 tháng 9 năm 2014
 • Ý nguyện: Cầu xin ơn hoán cải bản thân và hòa giải với mọi người
 • Chủ tế: Cha Gioan Baotixita Nguyễn Đức Vượng, O.P.

 • Thánh lễ Chúa Nhật 11am - ngày 7 tháng 9 năm 2014
 • Ý nguyện: Cầu xin ơn quảng đại xây dựng nước Chúa tại gia đình và tại cộng đoàn giáo xứ
 • Chủ tế: Đức Cha Giuse Nguyễn Mạnh Hiếu 

Giảng Phòng - LM. Anrê Lương Vĩnh Phú

Để sống tâm tình thống hối và cử hành Bí tích Hoà giải trong mùa Chay, nhà thờ CTTĐVA năm nay được tiếp đón cha Anrê Lương Vĩnh Phú đến giảng tĩnh tâm. Cha Anrê hiện là du học sinh của giáo phận Phan Thiết, đang theo học Cao học Thần Học tại trường Christendom College, chuyên ngành Luân lý và Huấn giáo. Cha Anrê hiện đang lưu trú tại giáo xứ St. Michael Annadale và phụ giúp mục vụ với Cha Jerry J. Pokorsky là cha Sở nhà St. Michael.