Download as iCal file
Đêm Canh Thức Lòng Thương Xót
Friday, July 22, 2016, 06:00pm - 07:30pm
Hits : 1471
by
Contact This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

DienNguyen2207

22:jul


6:00PM: Thánh Lễ do Cha Đinh Công Huỳnh, Chủ Tịch LĐCGVN Miền Trung Đông chủ tế

7:00PM: Chia sẻ Chứng Nhân

7:30PM: Hội Diễn Thánh Ca

Location GX Các Thánh Tử Đạo Việt Nam - 915 S Wakefield St., Arlington VA 22204
Thánh Lễ do Cha Đinh Công Huỳnh, Chủ Tịch LĐCGVN Miền Trung Đông chủ tế...