Chúc Mừng Rửa Tội và Hôn Phối

  • 12 August 2017 |
  • Written by  Bản Tin Hiệp Nhất
  • font size
  • Print
  • Email

CHÚC MỪNG CÁC EM MỚI ĐƯỢC LÃNH NHẬN BÍ TÍCH RỬA TỘI (06.08.2017)

• Mađalêna Nguyễn Lê Kayla

CHÚC MỪNG NGHI THỨC HÔN PHỐI (12.08.2017)

• Nguyễn Ngọc Chinh-Nhân & Đỗ Cẩm

 

back to top