Lịch Phục Vụ Công Giáo

Thứ Hai, 26.03 THỨ HAI TUẦN THÁNH. Thứ Ba, 27.03 THỨ BA TUẦN THÁNH.Thứ Tư, 28.03 THỨ TƯ TUẦN THÁNH.Thứ Năm, 29.03 THỨ NĂM TUẦN THÁNH. Ban sáng: THÁNH LỄ TRUYỀN DẦU.Ban tối: THÁNH LỄ TIỆC LY.Thứ Sáu, 30.03 THỨ SÁU TUẦN THÁNH. TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA.…
Đọc thêm...