Ban Phục Vụ

Ban Phục Vụ Huynh Đoàn Đa Minh Phạm Trọng Khảm nhiệm kỳ 2017-2021

Đoàn Trưởng:  Lương Thanh Bình
Đoàn Phó 1: Nguyễn Phước Nhâm
Đoàn Phó 2: Đỗ Kiều Vinh
Huấn Đức: Phan Tấn Công
Thư Ký: Nguyễn Xuân Nguyên
Thủ Quỹ: Bùi Nga
Ủy Viên Giới Trẻ: Lý Minh Phượng