Lịch Sử

1. 25/10/2000: Thành lập Hội Cao Niên GX/CTTD/VN, có bổn mạng là Thánh Phêrô Lê Tùy.

2. 20/01/2001: Khởi sự tập cho các hội viên đọc kinh chiều hàng tuần mỗi ngày chủ nhật, trong Sách Phụng Vụ Giờ Kinh.

3. 15/08/2003: Mua Thủ Bản Dòng Ba tại Dòng Đồng Công và khởi sự học tập quy luật dòng.

4. 27/08/2003: Cha xứ gửi thư xin phép Đức Cha Loverde thành lập Dòng Ba tại Giáo Xứ.

5. 15/09/2003: Cha Mark S. Mealey, phụ tá giám mục về mục vụ trả lời thay Đức Cha chấp thuận cho giáo xứ thành lập Dòng Ba Đa Minh.

6. 05/02/2004: Gửi mua Thủ Bản Huynh Đoàn Đa Minh do Phụ Tỉnh Canada ấn hành từ California, Cha giám đốc Trần Duy Thiện đã đến với hội cao niên để giải thích 3 tuần về quy luật dòng.

7. 17/02/2003: gửi thư xin Tỉnh Dòng Miền Đông Hoa Kỳ cho phép thành pập Dòng Ba.

8. 18/02/2003: Cha James Sullivan trả lời là Phụ Tá Bề Trên Tỉnh Dòng đã cho phép Giáo xứ thành lập dòng ba tại địa phận Arlington.

9. 23/02/2004: Cha xứ đề nghị chọn Thánh Đa Minh Phạm Trọng Khảm làm quan thầy của Huynh Đoàn và yêu cầu ông Bùi Hữu Thư soạn thảo Tiểu Sử của thánh nhân và một Kinh Cầu Thánh Bổn Mạng. Thánh Đaminh Phạm Trọng Khảm, một thánh tử đạo vốn thuộc Dòng Ba Đa Minh, làm thánh bổn mạng cho Huynh Đoàn của Giáo Xứ. Huynh Đoàn Đaminh của giáo xứ là huynh đoàn Việt Nam đầu tiền tại Miền Đông Hoa Kỳ.

10. 24/02/2004: Cha xứ  Nguyễn Đức Vượng gặp cha bề trên Phụ Tỉnh tại Calgary để trình bày về diễn tiến thành lập và xin phép lập Huynh Đoàn tại Giáo Xứ. Kết quả là mọi sự tốt đẹp.

11. 29/02/2004: Ông Bùi Hữu Thư phân phát tiểu sử thánh Đaminh Khảm và kinh cầu cho hội viên để học tập và đọc kinh. Ông Thư cũng phân phát đơn xin nhập Dòng Ba cho mọi người.

12. 24/3/04:    Giáo xứ đã được phép của bề trên tỉnh Dòng Đaminh Miền Đông Hoa Kỳ, bề trên Phụ Tỉnh Đaminh Việt Nam Hải Ngoại, và Đức Giám Mục Loverde để thành lập một Huynh Đoàn Đaminh tại giáo xứ. Theo Hiến Pháp Nền Tảng của Huynh Đoàn. Hiện nay tại Việt Nam có 36.000 thành viên, và tại Cali có trên 6.000 người và nhiều huynh đoàn và liên đoàn. 

13. 12/8/04: Cha Bề Trên Phụ Tỉnh Trần Trung Dung chủ tế thánh lễ và thâu nhận 68 thỉnh sinh của Huynh Đoàn Đaminh vào nhà tập. Đức Ông Phạm Văn Phương, Chủ Tịch Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ giảng thuyết. 

14. 26/9/2004:   Huynh Đoàn Đa Minh tổ chức nghi thức tiếp nhận thêm 10 thỉnh sinh vào Nhà Tập ngày 26/9/2004 sau thánh lễ 12 giờ chiều.

15. 29-4-05:            Lễ Nhớ Thánh Catarina Thành Siêna, Thánh Tổ Phụ Huynh Đoàn Đaminh:  Thứ Sáu, ngày 29 tháng 4, giáo xứ tổ chức lễ nhớ Thánh Catarina thành Siêna, Đồng Trinh, Tiến Sĩ Hội Thánh vào lúc 7:30 tối, để hiệp ý cầu nguyện cho Huynh Đoàn Đa Minh trong Giáo Xứ.   

16. 8/8/05:   Các đoàn viên Huynh Đoàn Đa Minh Phạm Trọng Khảm khấn tạm: 63 thành viên của Huynh Đoàn Đa Minh được thâu nhận vào nhà tập ngày 12/8/2004 đã được  khấn tạm trong ba năm trong Thánh Lễ 7:30 PM ngày thứ hai 8/8/2005, ngày Lễ Thánh Đa Minh, Thánh Tổ của Dòng Đa Minh dưới sự chủ tọa của Cha Bề Trên Phụ Tỉnh Trần Trung Dung. Ngày chủ nhật 31/7/2005 các vị này đã tĩnh tâm và xưng tội dưới sự hướng dẫn của cha cựu chánh xứ Đinh Minh Tiên.

17. 12-14/8/05:  Huynh Đoàn Đa Minh  tham dự Đại Hội Kỳ 7 của Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ tại Trinity University và Ngày Hành Hương Đức Mẹ La Vang tại Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Hoa Thịnh Đốn

18. 25/9/05:       Bầu cử 7 người vào ban Phục Vụ Huynh Đoàn. Sau thánh lễ 12:00 trưa, các anh chị em huynh đoàn đã khấn tạm và khấn trọn, tham dự cuộc bầu cử 7 thành viên trong ban phục vụ với sự chủ tọa của cha linh hướng Nguyễn Đức Vượng.

Kết quả:    1.    Anh Bùi Hữu Thư                                  39 phiếu

                2.     Chị Trần Lê Anh Phương                      35

                3.     Chị Bùi Như Mai                                    29

                4.     Anh Trần Văn Tính                                28

                5.     Anh Nguyễn Phước Nhâm                    21

                6.     Anh Nguyễn Văn Sự                             20

                7.     Anh Phạm Ngọc Hàm                           19

19. 2/10/05:       Bầu cử thành phần ban Phục Vụ dưới sự chủ tọa của cha Linh Hướng: kết quả:

                        Anh Bùi Hữu Thư                                  Đoàn Trưởng

                        Anh Nguyễn Phước Nhâm                    Đoàn Phó                     

                        Chị Bùi Như Mai                                    Huấn Đức        

                        Anh Phạm Ngọc Hàm                           Thư Ký

                        Chị Trần Lê Anh Phương                      Thủ Quỹ

                        Anh Trần Văn Tính                                Ủy Viên Xã Hội, Tông Đồ, Bác Ái

                        Anh Nguyễn Văn Sự                             Ủy Viên Giới Trẻ

Anh Sự sẽ họp với các bạn trẻ trong huynh đoàn: Hoàng Anh, Mai Hạnh, Mỹ Hạnh, Mỹ Hiền, và Louis Trung để bàn về việc cổ động giới trẻ vào huynh đoàn.

20. 4/11/05        Chầu Thứ sáu đầu tháng 11. Giờ lễ hàng ngày được làm sớm hơn nửa giờ và bắt đầu vào lúc 7:00 tối do đó có thêm nửa giờ chầu cho Huynh Đoàn Đa Minh. Huynh đoàn bắt đầu dọc kinh tối trong giờ chầu này sau giờ chầu chung của giáo xứ và giờ của TNTT.

21. 1/11/05        Ông Antôn Giuse Trần Văn Tính qua đời ngày 29/10/2005. Ông Phạm Viết Khiết, người có số phiếu cao hàng thứ tám được mời thay thế trong chức vụ Ủy Viên Xã Hội của Huynh Đoàn.

22. 18/12/05      Huynh Đoàn Đa Minh và Hội Cao Niên gói 800 phần quà để phát cho các trẻ em trong ngoài giáo xứ vào đêm Vọng Giáng Sinh.

23. 26/3/2006    Huynh Đoàn Đa Minh nhận lãnh huy hiệu đeo cổ

24. 29/4/2006    Lễ Thánh Catarina, Huynh Đoàn tiếp nhận thêm 5 Tập Sinh: Maria Hoàng Thị Nguyên,  Catarina Châu Xuân Trà, Giuse Nguyễn Văn Hòe, Maria Nguyễn Thị Vậy

25. 8/8/2006      Lễ Thánh Đa Minh: Dưới sự chủ toạ cuả Cha Giuse Nguyễn Cao Luật, Bề Trên Giám Tỉnh, Huynh Đoàn tiếp nhận 6 Tập Sinh: Giuse Maria Nguyễn Văn Huấn, Maria Têrêsa Ngyễn Ánh Tuyết, Maria Hoàng Ninh, Anna Maria Nguyễn, Anna Nguyễn Kim Lan, Anna Trần Thị Nguyệt.  Ba Tập Sinh được tuyên hứa lần đầu: Têrêsa Trần Thị Phi, Maria Nguyễn Thị Lan, Têrêsa Đoàn Thị Hiển 

26. Ông Phạm Viết Khiết dọn đi Richmond, ông Nguyễn Đức Khiêm thay thế trong chức vụ Ủy Viên Xã Hội của Huynh Đoàn.

27. Ngày 8/8/2007: Tiếp nhận 7 thỉnh Sinh, 2 tân tòng và 7 người được khấn tạm.

28. Ngày 7/8/08: Dưới sự chủ toạ cuả cha Cựu Bề Trên Giám Tỉnh Nguyễn Cao Luật, có 2 người được vào nhà tập, 10 người được khấn tạm và 55 người được khấn trọn.

29. 8/8/2009 Tiếp nhận 2 Thỉnh Sinh vào nhà Tập và 4 Hứa Sinh Khấn Trọn 8/8/20: Thỉnh Sinh: Maria Võ Thị Hương, Maria Lưu Thị Bắc. Khấn Trọn: Maria Nguyễn Thị Lan, Maria Hoàng Thị Ninh, Têrêsa Đoàn Thị Hiển, Têrêsa Nguyễn Thị Phi.

30. 29/4/2010: Tiếp nhận 1 Thỉnh Sinh: Maria Trần Thị Hương, 2 hứa sinh khấn tạm: Maria Lưu Thị Bắc, Khi Kim Chase, 3 hứa sinh khấn trọn: Catarina Châu Xuân Trà, Anna Trần Thị Nguyệt, Maria Jasmine Nguyễn

31. 15/5/2011: tiếp nhận 6 thỉnh sinh: Tađêô Nguyễn Xuân Xương,  Maria Têresa Nguyễn Đoan Nghiêm, Gioan Hồ Đình Đường, Maria Bùi Thị Thông, Maria Phạm Thị Bé, Têrêsa Nguyễn Thị Sỹ Hoa

32. 8/8/2012: Thỉnh Sinh: Têrêsa Cao Kim Dung, Khấn tạm: Tađêô Nguyễn Xuân Xương,  Maria Têresa Nguyễn Đoan Nghiêm, Gioan Hồ Đình Đường, Maria Bùi Thị Thông, Maria Phạm Thị Bé, Têrêsa Nguyễn Thị Sỹ Hoa , Maria Vũ Thị Chi

33. 8/8/2013: Thỉnh Sinh: Maria Nguyễn Thị Ngọc Ánh, khấn tạm:  Phêrô Lê Văn Thảo,  Maria Nguyễn Sương,  Giuse Lương Thanh Bình, Têrêsa Cao Kim Dung

Sinh Hoạt:

Vì Huynh đoàn xuất than từ Hội Cao Niên nên Huynh đoàn cùng với Hội Cao Niên họp nhóm hàng tuần mỗi Chúa Nhật sau Lễ 12 giờ. Buổi họp chính của Huynh Đoàn, là Chúa Nhật cuối tháng, trong Thánh Lễ, đoàn viên mặc đồng phục có đeo giây huy hiệu và phụ trách, đọc sách, quyên tiền và dang của lễ. Các cha xứ và cha phó luân phiên đến sinh hoạt, đọc kinh và dùng bữa trưa với Huynh Đoàn. Huynh đoàn cũng tham gia trong Ca Đoàn Anê Lê Thị Thành  là ca đoàn chuyên phụ trách các tang lễ. Các đoàn viên cũng đi nhà quàn canh thức cầu nguyện cho người quá cố, và thăm viếng bệnh nhân trong giáo xứ tại nhà thương, nhà già, viện dưỡng lão và Hospice.

Ban Phục Vụ Nhiệm kỳ 1/1/2014 - 31/12/2016

Chị Bùi Như Mai                                Đoàn Trưởng

Anh Nguyễn Phước Nhâm                      Đoàn Phó                     

Anh Bùi Hữu Thư                                      Huấn Đức        

Anh Phạm Ngọc Hàm                             Thư Ký

Chị Trần Lê Anh Phương                        Thủ Quỹ

Anh Giuse Lương Thanh Bình               Ủy Viên Giới Trẻ

Ngày 29/9/2017 đã có việc bầu cử ban phục vụ mới, kết quả như sau:
Ban Phục Vụ Huynh Đoàn Đa Minh Phạm Trọng Khảm nhiệm kỳ 2017-2021
Đoàn Trưởng:  Lương Thanh Bình
Đoàn Phó 1: Nguyễn Phước Nhâm
Đoàn Phó 2: Đỗ Kiều Vinh
Huấn Đức: Phan Tấn Công
Thư Ký: Nguyễn Xuân Nguyên
Thủ Quỹ: Bùi Nga
Ủy Viên Giới Trẻ: Lý Minh Phượng