Thư Chấp Thuận Kết Quả Bầu Cử Và Phê Chuẩn Ban Chấp Hành Đoàn Thiếu Nhi Thánh Tâm Nhiệm Kỳ: 2018 – 2021

Tôi Lm. Giuse Trần Trung Liêm, O.P., Chánh xứ Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Giáo Phận Arlington, USA, gởi Tr. Maria Anna Từ Ngọc Như Ý (Đoàn Trưởng vừa mãn nhiệm), đã nhận được “Đơn Xin Hợp Thức Hoá Tân Ban Chấp Hành Đoàn Thánh Tâm Nhiệm…
Đọc thêm...