Lịch Giờ Kinh PV

Các Giờ Kinh Phụng Vụ đã được chép dưới dạng PDF, xin tải xuống Acrobat Reader để đọc.
All weekly bulletins are written in PDF format, please download Acrobat Reader in order to read.

get adobe reader