Lịch Phụng Vụ Công Giáo Ngày 24-30 Tháng 9, 2018

Thứ Hai, 24.09 Trong Tuần XXV Thường Niên. Thứ Ba, 25.09 Trong Tuần XXV Thường Niên.Thứ Tư, 26.09 Thánh Cosma và thánh Đamianô, tử đạo.Thứ Năm, 27.09 Thánh Vinhsơn Phaolô, linh mục. Lễ nhớ. Thứ Sáu, 28.09 Thánh Ibanhê, O.P., linh mục, thánh Laurensô Ruiz và các bạn tử đạo.…
Đọc thêm...

Lễ Mừng Ngân Khánh Linh Mục Giuse Trần Trung Liêm, O.P., Tại Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Arlington, Virginia.

Trong tâm tình cảm tạ và ngợi khen Thiên Chúa, Ban Thường Vụ Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, cùng với các ban ngành, các hội đoàn, các ca đoàn, và các ân nhân đã hân hoan tổ chức Lễ Ngân Khánh Linh Mục cho Cha Chánh Xứ…
Đọc thêm...

Lịch Phụng Vụ Công Giáo

Thứ Hai, 04.06 Thánh Phê-rô Vê-rô-na, O.P., linh mục, tử đạo. Lễ nhớ. Thứ Ba, 05.06 Lễ thánh Bô-ni-fa-ti-ô, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ.Thứ Tư, 06.06 Thánh Nor-ber-tô, giám mục.Thứ Năm, 07.06 Trong Tuần IX Thường Niên. Thứ năm đầu tháng. Ngày các linh mục.Thứ Sáu, 08.06 Trái Tim…
Đọc thêm...

Lịch Phụng Vụ Công Giáo Ngày 28 tháng 05 - Ngày 03 tháng 06, 2018

Thứ Hai, 28.05 Trong Tuần VIII Thường Niên. Tưởng niệm các chến sĩ trận vong (Memorial Day Mass).  Thứ Ba, 29.05 Trong Tuần VIII Thường Niên.Thứ Tư, 30.05 Trong Tuần VIII Thường Niên.Thứ Năm, 31.05 Lễ Đức Ma-ri-a Thăm Viếng Bà Ê-li-sa-bét. Lễ kính.Thứ Sáu, 01.06 Thánh Jus-ti-nô, tử đạo.…
Đọc thêm...