Đổi Giờ

2 giờ sáng Chúa Nhật, ngày 12 tháng 3, 2017 sẽ thành 3 giờ sáng Chúa Nhật, ngày 12 tháng 3, 2017. Nên tối Thứ Bảy, ngày 11 tháng 3, trước khi đi ngủ xin vặn đồng hồ tới 1 giờ. Sunday, March 12, 2017, 2:00AM clocks are turned forward…
Đọc thêm...

Một Vài Thông Báo Mùa Chay

Xin các ca đoàn chỉ dùng tiếng organ để đệm hát, không dùng bất cứ nhạc cụ nào khác cho đến Đêm Vọng Phục Sinh, cũng như cách trang trí hoa bàn thờ cũng phải thể hiện được lời mời gọi sám hối. Giáo Hội cho chúng ta Mùa Chay…
Đọc thêm...