Mùa Chay

“Mùa Chay nhằm chuẩn bị cử hành Lễ Vượt Qua. Phụng vụ Mùa Chay giúp các dự tòng và các tín hữu, cử hành mầu nhiệm Vượt Qua. Các dự tòng được chuẩn bị qua những giai đoạn khác nhau của việc nhập đạo, còn các tín hữu thì qua…
Đọc thêm...

Lịch Phụng Vụ Công Giáo Ngày 05 - 11 Tháng 2, 2018

Thứ Hai, 05.02 Thánh A-ga-ta, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ. Thứ Ba, 06.02 Thánh Phao-lô Mi-ki và các bạn, tử đạo tại Nhật Bản. Lễ nhớ.Thứ Tư, 07.02 Trong Tuần V Thường Niên.Thứ Năm, 08.02 Thánh Giê-rô-ni-mô Ê-mi-li-a-ni. Thánh Gio-sep-phi-na Ba-khi-ta, trinh nữ.Thứ Sáu, 09.02 Trong Tuần V Thường…
Đọc thêm...

Lịch Phụng Vụ Công Giáo Ngày 29 Tháng 01 - 04 Tháng 02, 2018

Thứ Hai, 29.01 Trong Tuần IV Thường Niên. Thứ Ba, 30.01 Trong Tuần IV Thường Niên.Thứ Tư, 31.01 Thánh Gio-an Bốt-cô, linh mục. Lễ nhớ.Thứ Năm, 01.02 Thứ năm đầu tháng. Trong Tuần IV Thường Niên.Thứ Sáu, 02.02 Thứ Sáu đầu tháng. Dâng Chúa Giê-su Trong Đền Thánh (Lễ Nến).…
Đọc thêm...